پرسشنامه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻟﯿﺲ ﭘﻮپ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان آﻟﯿﺲ ﭘﻮپ
مخفف AP -SEI
نام انگلیسی پرسشنامه Ellis Poop Self- Esteem Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻟﯿﺲ ﭘﻮپ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﯿﺲ ﭘﻮپ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺳﺎل ١٩٨٩ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در اﻓﺮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ٥٧ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ داراي ٦٠ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ٥٧ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮي آورزﻣﺎن (١٣٧١) در اﯾﺮان روي ١٠٥٦ ﻧﻔﺮ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري را داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ١٩ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٨٧ و ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻏﻔﺎري و رﻣﻀﺎﻧﯽ (١٣٧٣) ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٨٧ و ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ٠/٩٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻏﻔﺎري و رﻣﻀﺎﻧﯽ (١٣٧٣) رواﯾﯽ آزﻣﻮن را ﺑﺎ روش ﺳﺎزه (ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ) ﺑﯿﻦ ٠/٥٢ ﺗﺎ ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺿﻤﻦ از رواﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. اﮐﺒﺮي آورزﻣﺎن (١٣٧١) ﻧﯿﺰ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮال از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻮالﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ٣ ﺳﻮال ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴