پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان دﻧﯿﺴﻮن
مخفف OCI
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Culture Inventory

توضیحات تکمیلی

دﻧﯿﺴﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٦٠ ﺳﻮال اﺳﺖ. دﻧﯿﺴﻮن (٢٠٠٠) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺪﺳﺖ آورد. وي آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٧٠ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آن را در داﻣﻨﻪ ﺑﯿﻦ ٠/٤٥ ﺗﺎ ٠/٧٤ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻧﺎﻟﯽ (١٩٧٨) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دوزادهﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٨٥ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ رﺣﯿﻢﻧﯿﺎ و ﻋﻠﯿﺰاده (١٣٨٧) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٩٠ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

۱۹۸۹

پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۹۱