پرسشنامه ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و گرجیان مهبانی
مخفف CTI
نام انگلیسی پرسشنامه Cognitive Triad Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٣٦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﻧﯿﺎ و آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﮔﺮﯾﻨﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠٠٥). ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (١٣٩٠) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣٠ آﯾﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻫﻔﺖ درﺟﻪاي اﺳﺖ. واﻧﮓ (٢٠٠٨) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. وي ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٥، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ٠/٩١، ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ٠/٨١ و ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه٠/٩٣ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮔﺮﺟﯿﺎن ﻣﻬﺒﺎﻧﯽ (١٣٩٠) در اﯾﺮان، رواﯾﯽ ﺳﺎزه اي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٥ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ٠/٨٠، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ٠/٧٣ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ٠/٨١ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴