پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان بیر و همکارن
مخفف KIMS
نام انگلیسی پرسشنامه Kentaki Inventory Mindfulness Skills

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺮ، اﺳﻤﯿﺖ، و آﻟﻦ (٢٠٠٤) ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٣٩ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در آﻏﺎز داراي ٧٧ ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ٣٩ ﮔﻮﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ روانﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﯾﺮ (٢٠٠٣) روي ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ٠/٧٣ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻧﯿﺰ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮي، ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮي، ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮي، و ﭘﺬﯾﺮشﮔﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ٠/٩١، ٠/٨٤، ٠/٨٣، ٠/٨٧ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٦٥، ٠/٨١، ٠/٨٦، ٠/٨٣ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ (ﺑﺮاون و رﯾﺎن، ٢٠٠٣)، ﺳﯿﺎه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮگ (ﺑﻮﭼﻠﺪ، ﮔﺮوﺳﻤﻦ و واﻻچ ، ٢٠٠١)، ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ (ﻓﻠﺪﻣﻦ، هیز، کومر و گریسون ، ٢٠٠٤) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ (ﭼﺎدوﯾﮏ، ﻫﻤﺒﺮ، ﻣﯿﺪ، ﻟﯿﻠﯽ و داﮔﻨﺎن ، ٢٠٠٥) وﺟﻮد دارد. دﻫﻘﺎن ﻣﻨﺸﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩١) در اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٢ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ٤ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮي، ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر (ﭘﺬﯾﺮشﮔﺮي) و ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮي در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺑﻮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ٤٢/٢٦ درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ آزﻣﻮن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﮕﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﺑﯿﻦ ٠/٤٧ تا ٠/٧٨ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.