پرسشنامه ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان ﻟﯿﺘﻠﺘﻮن و همکارن
مخفف BICI
نام انگلیسی پرسشنامه Body Image Concern Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ شامل ١٩ سوال می باشد که ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺘﻠﺘﻮن، اکسوم و پوری (٢٠٠٥) ﺑﺎ دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ـ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟﯿﺘﻠﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٥) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ سیاهه ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ را ﺑﻪ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از ٠/٣٢ ﺗﺎ ٠/٧٢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻋﺎﻣﻞ اول و دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٢ و٠/٧٦ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ٠/٦٩ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﺪي و ﺳﺠﺎديﻧﮋاد (١٣٨٤) ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ٠/٨٤ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع از ١٩ ﺳﻮال دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺪن و ﺗﺪاﺧﻞ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اول ٠/٨٤ و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم ٠/٧٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.