پرسشنامه ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان ﮐﺎﻧﻮر و همکارن
مخفف SPI
نام انگلیسی پرسشنامه Social Phobia Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﺟﺮاﺳﺖ و داراي ١٧ ﻣﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮر، داویسون، چرچیل و همکاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آزﻣﻮدﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﻧﺞ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﯾﻢ را در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ را درﺟﻪ ﺑﻨﺪي میﮐﻨﺪ (ﺗﺴﺎي، وانگ، جانگ و فو ، ٢٠٠٩). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٨ تا٠/٨٩ ﺑﻮده و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر٠/٩٤ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺮس ٠/٨٩، اﺟﺘﻨﺎب ٠/٩١ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ، ١٣٩١؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻌﻔﺮي و ﻓﺎﺗﺤﯽ زاده، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱۹۹۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ

۲۰۰۱

پرسشنامه چندوجهی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۸