پرسشنامه ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﮔﺮﯾﮕﻮرﻧﮑﻮ
مخفف SII
نام انگلیسی پرسشنامه Successful Intelligence Inventory

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ توسط اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﮔﺮﯾﮕﻮرﻧﮑﻮ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ٣٦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٣ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﮔﺮﯾﮕﻮرﻧﮑﻮ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٢، ٠/٦٨ و ٠/٧١ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٧٤ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺮزاد و ﺻﺮاﻣﯽ (١٣٩٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ (ﻫﻮش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺧﻼق و ﻋﻤﻠﯽ) را ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ در زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن ﺑﯿﻦ ٠/٧٤ تا ٠/٨١ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴