پرسشنامه ﻫﻮش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۰
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان مک کنزی
مخفف MII
نام انگلیسی پرسشنامه Multiple Intelligences Inventory

توضیحات تکمیلی

واﻟﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﻨﺰي (٢٠٠٥) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮشﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﮐﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ١٠ ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد دارد و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن وﯾﮋﮔﯽ درﺑﺎره او درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺮه ٩ ﺑﻌﺪ از ﻫﻮش ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. ﭼﻠﯿﮏ (٢٠١٣) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ادﯾﺐﭘﻮر (١٣٩٢) اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴