شاخص توصیف کننده شغل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۶۹
نویسندگان اسمیت و همکاران
مخفف JDI
نام انگلیسی پرسشنامه Job Descriptive Index

توضیحات تکمیلی

شاخص توصیف کننده شغل توسط اسميت، كندال و هالين (١٩٦٩) ساخته و در بيش از ٤٠٠ تحقیق به كار گرفته شده است و شامل ٧٢ سؤال است. ماهيت مقیاس(JDI) بر پايه اين اعتقاد است كه رضايت شغلي در مقايسه با ادراك فرد از شغل هاي جايگزيني كه در دسترس وي قرار دارد، مورد قضاوت قرار مي گيرد.اين آزمون در سال ١٣٦٩ براي اولين بار توسط ارشدي با راهنمايي شكركن در شركت مناطق جنوب اجرا شد كه ضريب پايايي قسمت هاي مختلف اين آزمون با استفاده از روش تنصيف محاسبه شده است كه ضرايب پايايي بخش هاي مختلف آزمون بين ٠/٧٣ تا ٠/٨٥ بوده است. مقدار كل همبستگي ٠/٦١ و با آزمون كوئين و شپارد ٠/٦٦ بدست آمده است. طبق تحقیقات ارشدی و شکرکن (١٣٧٩) دامنه ضریب روایی بخش های مختلف بین ٠/٢٤ تا ٠/٧١ بوده است. (هیکل، ١٣٨٨). در سال ١٣٧١، بار ديگر توسط گروه مطالعات و پژوهش اداره برنامه ريزي نيروي انساني شركت نفت اهواز با راهنمايي شكركن، اعتبار و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت كه دامنه ي ضرايب پايايي مربوط به كل آزمون و بخش هاي گوناگون آن بين ٠/٧٤ و ٠/٩٤ بوده است. كليه ي اين ضرايب در سطح آماري ٠/٠٥ معني دار بودند. دامنه ي اعتبار مربوط به كل آزمون و بخش هاي گوناگون آن بين ٠/٦١ تا ٠/٧١ بود كه كليه ي ضرايب در سطح آماري ٠/٠٥ معني دار بودند. (هیکل، ١٣٨٨). اين پرسشنامه در تحقيقات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و ضرايب پايايي و اعتبار اين تحقيقات بيانگر مناسب بودن پايايي و اعتبار اين پرسش نامه مي باشد كه در جدول زیر به برخي از آن ها اشاره مي شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴