شاخص حساسیت اضطرابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان ریس و همکارن
مخفف ASI
نام انگلیسی پرسشنامه Anxiety Sensitivity Index

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ١٦ ﮔﻮﯾﻪ دارد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺲ، ﭘﺘﺮﺳﻮن، گورسکی و مک نیلی (١٩٨٦) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ٠/٨٠ ﺗﺎ ٠/٩٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ٠/٧٥ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ٠/٧١ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ (رﯾﺲ، ﭘﺘﺮﺳﻮن، ﮔﺎرﺳﮑﯽ و ﻣﮑﻨﺎﻟﯽ ، ١٩٨٦). ﺑﯿﺮاﻣﯽ، اﮐﺒﺮي، ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر و ﻋﻈﯿﻤﯽ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺮﺑﺘﯽ، ١٣٩٤) در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ، ﺑﺎزآﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر٠/٩٣، ٠/٩٥ و ٠/٩٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ SCL-٩٠ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٥٦ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

۱۹۹۳