شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۹
نویسندگان وود و همکارن
مخفف LSI -Z
نام انگلیسی پرسشنامه Life Satisfaction Index - Z

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ وود، واﯾﻠﯽ و ﺷﻔﻮر (١٩٦٩) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٣ ﺳﻮال دارد. ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﺑﺰاري ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ Z اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻟﻮﺑﯿﻨﺪو – وود و ﻫﺎﺑﺮ (١٩٩٤) و ﭼﻮﻟﯿﺖ، ﺑﮏ و ﻫﺎﻧﮕﻠﺮ (٢٠٠١) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻮﺑﯿﻨﺪو ـ وود ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ٠/٩٣ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ٠/٧٩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ٠/٧٩ و ٠/٧٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻮﻟﯿﺖ، ﺑﮏ و ﻫﺎﻧﮕﻠﺮ (٢٠٠١) رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮون و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٦) ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﻃﺒﻘﻪاي اﯾﻦ آزﻣﻮن را ٠/٧٥ ﺗﺎ ١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٩) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٧٩ و ٠/٧٨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﺮه LSI -Z ﺑﯿﻦ ٥ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽداري داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺑﺰاري ﭘﺎﯾﺎ و رواﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر

پروتکل طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲