شاخص رضایت شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۵۱
نویسندگان بري فيلد و روث
مخفف IJS
نام انگلیسی پرسشنامه Index of Job Satisfaction

توضیحات تکمیلی

اين پرسش‏نامه در سال ١٩٥١ توسط بري فيلد و روث به منظور سنجش ميزان رضايت شغلي افراد ساخته شده است و شامل ١٩سوال ٥ گزينه اي است. مجموع امتيازات هر فرد پاسخگو به عنوان نمره رضـايت شغلي او محسوب مي‌شود. امامی به نقل از مختاري ضريب اعتبار اين پرسشنامه را معادل ٠/٧٨ و به نقل از عبدالله زاده و كرمرودي ضريب اعتبار را معادل ٠/٩٣ با استفاده از روش آلفاي كرونباخ گزارش كرده‌ است. همچنین امامی به نقل از هاپاك میزان روایی این پرسشنامه را معادل ٠/٩٢ گزارش کرده است که نشاندهنده روایی مناسب این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی