شاخص شدت بی خوابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان مورین
مخفف ISI
نام انگلیسی پرسشنامه Insomnia Severity Index

توضیحات تکمیلی

شاخص شدت بی خوابی (ISI) توسط مورین (١٩٩٣) تهیه و تنظیم گردیده است و شامل ٥ گویه می باشد . بستین و همکاران (٢٠٠١) ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه را در دو نمونه از بیماران مبتلا به بی خوابی ارزیابی کردند . در مطالعه اول همسانی درونی ISI برای بیماران بالینی حاضر در یک مرکز اختلال خواب با شکایت از بی خوابی،٠/٧٤ بود . پارسایی راد و مشاک (١٣٨٩) در تحقیقی ضریب اعتبار این آزمون را ٠/٥٦ بدست آوردند . در تحقیق حیدری و احتشام زاده و مرعشی (١٣٨٩)، ضریب پایایی این پرسشنامه به روش های آلفای کرونباخ و تنصف محاسبه گردید که این ضریب به ترتیب برابر ٠/٧٨ و ٠/٧٢ بودند که به طور کلی بیانگر ضرایب قابل قبولی می باشند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

شاخص ﻧﻤﺎﯾﻪ آرزو

۱۹۹۶

شاخص ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی

۲۰۰۵

شاخص حساسیت اضطرابی

۱۹۸۶

شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

۱۹۶۹

شاخص رضایت شغلی

۱۹۵۱

شاخص ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۱۹۹۷

شاخص کیفیت خواب پترزبورگ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

شاخص توصیف کننده شغل

۱۹۶۹