شاخص کیفیت خواب پترزبورگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان بویس و همکارن
مخفف PSQI
نام انگلیسی پرسشنامه Pittsburgh Sleep Quality Index

توضیحات تکمیلی

شاخص کیفیت خواب پترزبورگ ، یکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت خواب طراحی و ساخته شده است پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ است. این پرسشنامه در سال ١٩٨٩ توسط دکتر بویس، ری نولد لی، مونک، برمن و کوپفر در موسسه روانپزشکی پیترزبورگ ساخته شد. این پرسشنامه در اصل دارای ٩ گویه است اما چون سوال ٥ خود شامل ١٠ گویه فرعی است بنابراین کل پرسشنامه دارای ١٩ آیتم است. دکتر بویس و همکاران (١٩٨٩) که این پرسشنامه را برای اولین ساخته و معرفی کردند انسجام درونی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آوردند. در نسخه ایرانی این پرسشنامه روایی ٠/٨٦ و پایایی ٠/٨٩ به دست آمد (شهری فر، ١٣٨٨؛ به نقل از حیدری، احتشام زاده و مرعشی، ١٣٨٩). همچنین در پژوهش حیدری، احتشام زاده و مرعشی (١٣٨٩) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٤٦ و به روش تنصیف ٠/٥٢ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳

شاخص شدت بی خوابی

۱۹۹۳

مبانی نظری کیفیت خواب

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن

۱۹۹۳