شاخص کیفیت زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان فرنز و پاور
مخفف QLI
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of Life Index

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت زندگی توسط فرنز و پاور در سال ١٩٨٥ در دانشگاه ایلینویز شیکاگو ساخته شده است و دارای دو بخش ٣٣ سوالی است . قسمت اول درجه رضایت افراد را در جنبه های مختلف زندگیشان می سنجد و قسمت دوم همان جنبه ها را از نظر فرد می سنجد . در پژوهش رفیعی، شریفیان ثانی، رفیعی، بهنام پور و فروزش (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آمده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای