شاخص ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان داﻟﻤﻦ و ﻓﺮي
مخفف SIWB
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

شاخص ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی توسط داﻟﻤﻦ و ﻓﺮي در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﻃﺮاﺣﯽ شد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺮي، دالمن و پیتون (٢٠٠٥) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ٠/٨٦ ﺑﻮد در روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٧ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ٠/٨٩ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٦٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٩١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ زوﻧﮓ٠/٤٢، ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻮﻣﯽ ٠/٦٤ و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ٠/٦٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در اﯾﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﮐﻪ در آن از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه (JAWS - SF)

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)