شاخص ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان ﻓﻠﺪر و ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن
مخفف ILS
نام انگلیسی پرسشنامه Index of Learning Styles

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺪر وﺳﻮﻟﻮﻣﻮن (١٩٩٧)، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﻓﻠﺪر و ﺳﯿﻠﻮرﻣﻦ (١٩٨٨) در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٤٤ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. ﺳﺆالﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال، ﮔﺰﯾﻨﻪاي را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد او ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي (ILS) ﻓﻠﺪر و ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺰواﻧﻨﺒﺮگ، ویلکینسون و اندرسون (٢٠٠٠) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را روي ٢٨٤ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺳﺆاﻟﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﺳﺒﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎل ـ ﺗﺎﻣﻠﯽ ٠/٥١ و ﺑﺮاي دو ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ـ ﮐﻠﯽ٠/٤١ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺣﺴﯽ ـ ﺷﻬﻮدي ٠/٦٥ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ دﯾﺪاري ـ ﮐﻼﻣﯽ ٠/٥٦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. زﯾﻮﻧﻮ (٢٠٠٣) و ﻟﯿﻮﺳﯽ، دی، نومن و هیتس (٢٠٠٢)، ﻟﯿﺘﺰﯾﻨﮕﺮ، لی، ویس و فلدر (٢٠٠٧) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ـ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٤ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ٨ ﻣﺎه اﺟﺮا، رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺧﻮدراﻫﺒﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﻮرادو

۲۰۱۱