شاخص ﻧﻤﺎﯾﻪ آرزو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان ﮐﯿﺴﺮ و راﯾﺎن
مخفف AI
نام انگلیسی پرسشنامه Aspiration Index

توضیحات تکمیلی

شاخص ﻧﻤﺎﯾﻪ آرزو داراي ١٠٥ ﺳﻮال ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺴﺮ و راﯾﺎن (١٩٩٦) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﺴﺮ و راﯾﺎن (١٩٩٦)، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اول (ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = ١٠٠)، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻫﻤﯿﺖ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ٠/٥٩ و٠/٨٧ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ٠/٦٨ و ٠/٨٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم (ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = ١٩٢) ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻫﻤﯿﺖ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ٠/٧٢ و٠/٨٩ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ٠/٧٠ و ٠/٨٤ ﺑﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻧﺴﺘﯿﻨﮑﺴﺖ، درﯾﺰ، ﺳﺎﯾﻤﻨﺰ و ﺳﻨﻨﺰ (٢٠٠٦) و درﯾﺰ، وﻧﺴﺘﯿﻨﮑﺴﺖ، ﺳﻨﻨﺰ و ديواﯾﺖ (٢٠٠٧) آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ آرزوﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺛﺮوت ٠/٧٣ و ٠/٨٤، ﺷﻬﺮت ٠/٩٧ و٠/٧٥ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ٠/٨٢ و ٠/٧٠ و ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ٠/٧٠ و ٠/٧٢، ﻫﻤﮑﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٨٩ و ٠/٨٠ و ارﺗﺒﺎط ٠/٨١ و ٠/٨٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ (ﻧﯿﻤﯿﮏ، راﯾﺎن، دﺳﯽ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ، ٢٠٠٩؛ ﺷﻠﺪن و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١٠؛ اﻧﺘﻮﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻮﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﯿﺘﺎرس ، ٢٠١٠)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ٧ آرزوي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در دو ﮔﺮوه آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ و آرزوﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ (ﮐﯿﺴﺮ و راﯾﺎن، ١٩٩٦؛ وﻧﺴﺘﯿﻨﮑﺴﺖ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠٠٦؛ ﻫﻨﺪرﺳﻦ ﮐﯿﻨﮓ و ﻣﯿﭽﻞ،٢٠١١). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰه آراي ﻟﻨﮕﺮودي (١٣٩٢) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ (ISK)، ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد روزﻧﺒﺮگ (RSES)، ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه (SCS-SF) و ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮﻣﺎس (MTNS) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ و ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻫﻤﯿﺖ آرزوﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٦، ٠/٨٧ و ٠/٨٨ و اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٧، ٠/٨٤ و٠/٨٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ .