فهرست نشانه ای هاپکینز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان فیضی
مخفف CS
نام انگلیسی پرسشنامه Creativity Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خلاقیت شامل ٤٠ سؤال است و توسط فیضی (١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است. پایایی این پرسشنامه توسط خسروی (١٣٨٨) از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ درصد به دست آمده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

فهرست نشانه ای هاپکینز

۱۹۵۴

پرسشنامه دانش نشانه های غیر کلامی

۲۰۰۴