پرسشنامه افسردگی مردان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان ماگووسویک و آدیس
مخفف MDS
نام انگلیسی پرسشنامه Masculine Depression Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس افسردگی مردان توسط ماگووسویک و آدیس (٢٠٠٨) ساخته شده است این مقیاس توسط آرین آرانی به زبان فارسی ترجمه شده است . این ابزار ویژه افسردگی مردان است که شامل ٤٤ گویه است . در تحقيق ماگووسویک و آدیس (٢٠٠٨) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ برای خرده مقیاس درونی٠/٩٦ و برای خرده مقیاس بیرونی ٠/٧٧ گزارش شده است . همچنین با توجه به اینکه این پرسشنامه ترجمه شده بوده، و اطلاعاتی از روایی و پایایی بومی آن در دسترس نمی باشد؛ بنابراین شما می توانید جهت تعیین روایی صوری این ابزار را در اختیار گروهی از مخاطبان (اساتید یا دانشجویان) قرار دهید و رسا و واضح بودن ظاهری آیتم ها را بسنجید یا جهت تعیین محتوایی(CVR) پرسشنامه، نخست آن را به تایید ٥ الی ٤٠ نفر از اساتید و متخصصین آن حوزه برسانید (محدوده ضریب روایی معتبر در هر آیتم برای ٥ نفر بالاتر از ٠/٩٠ و برای ٤٠ نفر بالاتر از ٣٠/٠ می باشد). یا جهت تعیین روایی محتوایی(CVI) پرسشنامه، نخست آن را به تایید اساتید و متخصصین آن حوزه برسانید (ضریب معتبر برای تفسیر CVI ، (٠/٨٠) است . آیتم هایی که شاخص روایی محتوایی آنها بالای (٠/٨٠) است، آیتمهای مناسبی هستند) سپس برای بدست آوردن پایایی آن، پرسشنامه را مقدمتاً روی ٣٠ نفر یا بیشتر اجرا کنید و از آلفای کرونباخ استفاده کنید (ضریب پایایی باید بالاتر از٠/٧٠ باشد) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

مبانی نظری افسردگی

مبانی نظری افسردگی

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

۱۹۸۸