مبانی نظری آمادگی برای تغییر

قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد منابع
تعداد صفحات ۴۵

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات تعداد منابع +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

۸۶ ۵۵

مبانی نظری تغییر واحد پول

۴۱ ۱۱

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

۴۷ ۴۹