مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس - چک لیست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان لیف و همکارن
مخفف TOCA -C
نام انگلیسی پرسشنامه Teacher Observation of Classroom Adaptation -Checklist

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس توسط لیف، شوارتز، کیز و لالونگو (٢٠٠٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢١ گویه می‏باشد . واحدی و همكاران (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

مبانی نظری کنترل کلاس

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

۲۰۰۲

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

چک لیست اختلال استرس پس از ضربه

۱۹۹۳

پرسشنامه مدیریت رفتار کلاسی تعامل گرا و مداخله گر

۱۳۸۵