مطالعه پیامد پزشکی - بررسی حمایت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان شربورن و استوارت
مخفف MOS -SSS
نام انگلیسی پرسشنامه Medical Outcomes Study -Social Support Survey

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ١٩٩١ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﺑﻮرن و اﺳﺘﻮارت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ١٩ ﻣﺎده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺳﺖ. ﺷﺮﺑﻮرن و اﺳﺘﻮارت (١٩٩١) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي وﺟﻮد اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ٠/٩٦، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﻤﻮس ٠/٩٢، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ ٠/٩٤، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ٠/٩١ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻞ ٠/٩٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸﯿﺎن و زﻧﺪيﭘﻮر (١٣٩٠) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﻬﺎ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺎﯾایی اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ٠/٩٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند