پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان دسی و ريان
مخفف PNS
نام انگلیسی پرسشنامه Psychological Needs Scales

توضیحات تکمیلی

مقياس ارضاء نيازهای روانی در سال٢٠٠٠ توسط دسی و ريان به منظور ارزيابي ارضاء نيازهاي رواني ساخته شد و در پژوهشی توسط طاهری و استوار در سال ١٣٨٨ به فارسي برگردانده شد و شامل ٢١ گویه می باشد. دسي و همکاران (٢٠٠١) پايايي اين مقياس را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي سه زير مقياس نياز براي وابستگي، نياز براي شايستگي و نياز براي استقلال به ترتيب ٠/٨٤، ٠/٧٣، ٠/٧٩ گزارش کرده اند. بارد و همکاران (٢٠٠٠) روايي سازه اي مقياس از طريق همبستگي مقياس نيازهاي رواني با مقياس سازگاري رواني مطلوب گزارش کرده اند. در پژوهش طاهری و استوار، روايي اين مقياس با استفاده از روش همساني دروني محاسبه گرديد. در اين روش همبستگي خرده آزمونها با نمره کل محاسبه گرديد. همبستگي نمره کل آزمون با نياز براي استقلال، نياز براي شايستگي و نيار براي وابستگي به ترتيب با ٠/٨٥، ٠/٨٠ و ٠/٨٥ بود. همانطور که مشاهده مي شود نمرات خرده آزمونها با نمره کل آزمون همبستگي بالا نشان نشان داده است. در مطالعه طاهری و استوار (١٣٨٨) ضريب پاياني براي سه زير مقياس نياز براي شايستگي، نياز براي وابستگي و نياز براي استقلال به ترتيب برابر با٠/٦٩، ٠/٤٧، ٠/٦٧ به دست آمد. همچنين ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس برابر با ٠/٧٨ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

۱۳۸۶

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

۱۳۷۹

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

۲۰۰۱