پرسشنامه انتظار از ازدواج

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان جونز و نلسون
مخفف MES
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس انتظارازازدواج (MES) توسط جونز و نلسون (١٩٩٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه می باشد. درپژوهش نيلفر و شان و همكاران(١٣٩٠) داده‌ها با استفاده ازآزمون‌ های تحليل عاملي،همبستگي وتحليل چند متغيري تحليل شد. همساني دروني اين مقياس با استفاده از آلفاي كرونباخ٨٨/ ٠ و ضريب باز آزمایی در فاصله سه هفته ٩١/ ٠ به دست آمد. همبستگي اين مقياس با مقياس نگرش نسبت به ازدواج ٤٣ /٠ به دست آمد و روايي آن مورد تائید قرار گرفت. جونز و نلسون (١٩٩٦) برای کل مقیاس، آلفای کرونباخ ٠/٨٠-٠/٧٩، و دیلون (٢٠٠٥) ضریب ٠/٨٠ را گزارش کردند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه انتظار در مورد یک کتابخانه تخصصی خوب

پرسشنامه اضطراب انتظار

۱۳۹۱

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه رﻏﺒﺖﺳﻨﺞ ازدواج ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ (ﭘﺮﺳﺎد)

۱۳۸۳

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

۲۰۰۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین

۲۰۰۹

پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج

۱۳۸۷

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس

۱۳۹۳

پرسشنامه انتظارات اجتماعی

شیردلسراسیابی

پرسشنامه انتظار پیامد فردی

۱۹۹۴