پرسشنامهﺧﻮد دﻟﺴﻮزی - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان ریس و همکارن
مخفف SCS -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Compassion Scale - Short Form

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ١٢ ﻣﺎده اي ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺲ، ﭘﺎﻣﯿﺮ، ﻧﻒ و ونﮔﺎﭼﺖ (٢٠١١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ٢٦ ﻣﺎده اﺳﺖ. رﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١١) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ، ﻫﻢﭼﻮن ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎس، ٦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي را ﻧﺸﺎن داد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰه آراي ﻟﻨﮕﺮودي (١٣٩٢) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٦٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، واﺗﺴﻦ، ژو و ﻧﻮرﺑﺎﻻ (٢٠١٢) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه (JAWS - SF)