پرسشنامه احساس غربت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان آرچر و همکاران
مخفف HS
نام انگلیسی پرسشنامه Homesickness Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس احساس غربت توسط آرچر، آیرلند، آموس، برود و کورید (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است و ٣٦ گویه دارد. آرچر و همکاران (١٩٩٨) پایایی آزمون احساس غربت را برای عامل های ١ الی ٥ به تفکیک جنسیت (دختر و پسر) با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آورده اند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری احساس تنهایی

پرسشنامه احساس تنهایی

پرسشنامه احساس شکست

۱۹۹۸

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

۲۰۰۴

مبانی نظری احساس تنهایی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

۱۹۷۵

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴

پرسشنامه اندازه گیری احساس تنهایی افتراقی

۱۹۸۳

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

۱۹۸۰