پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان کوهن و همکارن
مخفف PSS - ۱۴
نام انگلیسی پرسشنامه Perceived Stress Scale ۱۴

توضیحات تکمیلی

این مقیاس توسط کوهن، کامراک و مرمستلین ١٩٨٣ ساخته شده و دارای ١٤ آیتم است .میمورا و گریفث (٢٠٠٤) در پژوهشی، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس اصلی و مقیاس تجدیدنظر‌شده ژاپنی را به‌ترتیب ٠/٨٨ و ٠/٨١ به‌دست آوردند. همچنین ضرایب پایایی همسانی درونی این مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ در دامنه‌ای از٠/٨٦-٠/٨٤ در دو گروه از دانشجویان و یک گروه از افراد سیگاری در برنامه ترک، به‌دست آمده است . رسولی (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ برای استرس ادراک‌شده مثبت ٠/٧٨ و برای استرس ادراک شده منفی ٠/٧٥ به‌دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳