پرسشنامه استرس شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان هلریگل و اسلوکوم
مخفف JSS
نام انگلیسی پرسشنامه Job Stress Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس استرس شغلی شامل ١٠ سوال می باشد که توسط هلریگال و اسلوکام (٢٠٠٠) تهیه و تنظیم شده است . چون پرسشنامه بر پایۀ نظریه ای قوی و براساس نظرات دو تن از اندیشمندان مشهور مدیریت (هلریگل و اسلوکام) طراحی شده، از روایی صوری و محتوایی بالایی برخوردار است. حبیب زاده (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پايايي پرسشنامه‌ استرس شغلی را ٠/٧٥٩ بدست آورد که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است همچنین شقاقی، عباسی، عباسی و برزویی (١٣٩٠) پایایی این پرسشنامه را از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای سازه های محیط فیزیکی، تضاد شغلی وعوامل ابهام نقش به ترتیب مقدار٠/٩٣ و٠/٨٦ و٠/٩١ به دست آورده است که نشانگر پایا بودن پرسشنامه مذکور است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی