پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان فردريكز و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقياس اشتياق تحصيلي توسط فردريكز، بلومنفيلد و پاريس (٢٠٠٤) ساخته شده كه داراي ١٥ گويه است در مطالعه فردريكز و همكاران (٢٠٠٤) ضريب پايايي اين مقياس را ٠/٨٦ گزارش شده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد عباسي، درگاهي، پيراني و بنيادي (١٣٩٤) در مطالعه ای نقش تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی ٣١١ نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک در سال تحصیلی ٩٤-١٣٩٣ بررسی کردند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعلل ورزی با اشتیاق تحصیلی همبستگی منفی معناداری وجود دارد همچنین بین خودتنظیمی انگیزشی با اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد همچنین تحلیل رگرسیون در این مطالعه نشان داد که تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی می توانند ٣/٢٢ درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را پیش بینی نماید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

پرسشنامه بلوغ عاطفی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)