پرسشنامه اصلاح شده اشورث برای ارزیابی اسپاستیسیتی(MMAS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان مهریزی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس اصلاح شده اشورث برای ارزیابی اسپاستیسیتیتوسط مهریزی (١٣٩٣) تهیه و اصلاح شده است و شامل ٥ گویه می¬باشد. در حال حاضر پذیرفته¬شده¬ترین مقیاس کلینیکی برای ارزیابی تون عضلانی، مقیاس اصلاح شده اشورث است که توسط آزمونگر و با ارزیابی کلینیکی مفاصل انجام می¬گیرد.مهریزی (١٣٩٣)، روایی صوری مقیاس اصلاح شده اشورث برای ارزیابی اسپاستیسیتیرا مناسب و قابل قبول ذکر کرده و پایایی آن را براساس روش آلفای کرونباخ برابر ٠/٨١ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه ارزیابی کمی کتابخانه (مخصوص کتابدار)

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه ارزیابی مدیریت بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی محیط بازاریابی

۱۳۹۵

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

۱۳۹۵

پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی

۱۳۹۵

پرسشنامه ارزیابی آمیخته بازاریابی

۱۳۹۵

پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

۱۳۹۵