پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان فیلیپس و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه (YBOCS-BDD)

توضیحات تکمیلی

مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- بران برای اختلال بد شکلی بدن توسط فیلیپس، هولندر، رسموسن، آرونوویتز، دیکاریا، گودمن (١٩٩٧) طراحی شد. این مقیاس یک ابزار خود سنجی ١٢ سوالی است که شدت علائم اختلال بد شکلی بدن را مورد سنجش قرار می دهد.مطالعات مربوط به پایایی و روایی YOBOCS-BDD نشان می دهد که این ابزار برای سنجش علائم اختلال بد شکلی بدن مناسب است. فیلیپس و دیگران (١٩٩٧)، پایایی از نوع ارزیاب ها و بازآزمایی مناسبی را برای این پرسشنامه گزارش کردند. پایایی از نوع بازآزمایی در دوره یک هفته مناسب بود (r=٠/٨٨). ضریب آلفای کرنباخ برای همسانی دورنی ٠/٨٠ به دست آمد که نشان دهنده هماهنگی درونی بالای این مقیاس است. YBOCS-BDD با نمرات سنجش عملکرد کلی (GAF* در «DSM) همبستگی مثبتی (٥١/٠r=) داشت. روایی تشخیص در مقایسه با فرم درجه بندی شده کوتاه روان پزشکی (BPRS) مناسب بود (١٩/٠r=). به علاوه این ابزار می تواند بهبود علائم بعد از درمان را نیز ارزیابی کند. اگر چه نقطه برشی برای تشیخص BDD وجود ندارد ولی پیشنهاد شده است که نمره بالای ٢٠ جهت تشخیص BDD تعیین شود (فیلیپس، ٢٠٠٥، و فیلیپس و دیگران، ٢٠٠٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

پرسشنامه اختلال خوردن

۱۹۸۳

مبانی نظری اختلالات جنسی

مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنیا

مبانی نظری اختلال اوتیسم