پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان حاجی امینی و همکارن
مخفف SAS- TR
نام انگلیسی پرسشنامه School Anxiety Scale -Teacher Report

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم توسط حاجی امینی، محمدی، عبادی و دیگران تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می باشد . در پژوهش حاج اميني و همكاران (٢٠٠٨) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

۱۳۷۵

پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی

۲۰۰۸

پرسشنامه روحیه معلمان

۱۳۷۷

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹

پرسشنامه تاثیر تکلیف شب برعملکرد تحصیلی دانش آموزان از نظر معلمان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

۱۳۹۱

پرسشنامه سنجش باورهای معلمان نسبت به آموزش ریاضی

۱۳۸۷