پرسشنامه اضطراب ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان اسمیت و همکاران
مخفف SAS
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس اضطراب ورزشی یک آزمون خودگزارشی چندبُعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانی و شناختی توسط اسمیت، اسمول و اسچتز ١٩٩٠ ساخته شده است این آزمون دارای ٢١ عبارت است . اسمیت و همکاران (١٩٩٠) پایایی حاصل از بازآزمایی این مقیاس را که بر روی ٧٧ بازیکن فوتبال (پس از ١٨ روز) اجرا شده بود، ٠/٧٧ گزارش کرده اند . در پژوهشی دیگر نیز پایایی بازآزمایی این مقیاس بالاتر از ٠/٨٥ (پس از ٧ روز) بدست آمده است . برای پی بردن به میزان همسانی درونی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . نتایج پژوهشی که بر روی ٣٨٢ دانش آموز ورزشکار دبیرستانی انجام شده بود، نشان داد که میزان همبستگی در عبارات مقیاس اضطراب جسمانی برابر ٠/٩٢، در عبارت مقیاس نگرانی برابر ٠/٨٦ و در عبارت مقیاس عدم تمرکز برابر با ٠/٨١ است . میزان همبستگی کل سؤالات نیز٠/٩٣ بود دون، کاسگرو دون، ویلسون و سیروتویک (٢٠٠٠) نیز در رابطه با همسانی درونی این مقیاس به این نتایج دست یافتند . ضریب همبستگی مقیاس اضطراب جسمانی= ٠/٨٨، نگرانی= ٠/٨٧، عدم تمرکز= ٠/٩٦ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی