پرسشنامه اضطراب ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان اسمیت و همکاران
مخفف SAS
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس اضطراب ورزشی یک آزمون خودگزارشی چندبُعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانی و شناختی توسط اسمیت، اسمول و اسچتز ١٩٩٠ ساخته شده است این آزمون دارای ٢١ عبارت است . اسمیت و همکاران (١٩٩٠) پایایی حاصل از بازآزمایی این مقیاس را که بر روی ٧٧ بازیکن فوتبال (پس از ١٨ روز) اجرا شده بود، ٠/٧٧ گزارش کرده اند . در پژوهشی دیگر نیز پایایی بازآزمایی این مقیاس بالاتر از ٠/٨٥ (پس از ٧ روز) بدست آمده است . برای پی بردن به میزان همسانی درونی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . نتایج پژوهشی که بر روی ٣٨٢ دانش آموز ورزشکار دبیرستانی انجام شده بود، نشان داد که میزان همبستگی در عبارات مقیاس اضطراب جسمانی برابر ٠/٩٢، در عبارت مقیاس نگرانی برابر ٠/٨٦ و در عبارت مقیاس عدم تمرکز برابر با ٠/٨١ است . میزان همبستگی کل سؤالات نیز٠/٩٣ بود دون، کاسگرو دون، ویلسون و سیروتویک (٢٠٠٠) نیز در رابطه با همسانی درونی این مقیاس به این نتایج دست یافتند . ضریب همبستگی مقیاس اضطراب جسمانی= ٠/٨٨، نگرانی= ٠/٨٧، عدم تمرکز= ٠/٩٦ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی