پرسشنامه اضطراب کامپیوتر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان باندالوس و بنسون
مخفف CAS
نام انگلیسی پرسشنامه Computer Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر توسط باندالوس و بنسون (١٩٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه می باشد . در نسخه ایرانی این پرسشنامه (زکی، ١٣٩١) تعداد سه گویه (گویه ٦، ٧، ٨) از آن حذف شده است و پرسشنامه با تعداد ٢٠ گویه در نظر گرفته شده است . زکی (١٣٩١) در مطالعه ای روی ٢٠٠ نفر از دانشبران دختر و پسر آموزشگاه هاي شهر اصفهان، روایی محتوایی این پرسشنامه را تأیید کرده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٨١ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد . باندالوس و بنسون (١٩٩٠) پایایی دو زیرمقیاس و کل پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ٠/٩٠، ٠/٩٣ و ٠/٩٦ با ٣٧٥ آزمودنی به دست آورده است . پایایی ابزار مورد نظر براساس روش آزمون آلفای کرونباخ، در تحقیقات هاکبارث، گروورب و ییک (٢٠٠٣)، ٠/٩٢ و پتروگیانیس (٢٠١٠)، ٠/٩٥ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰