پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان گلدبرگ و همکارن
مخفف GDS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ توسط دکتر گلدبرگ، بریدج، دانکن- جونز و گریسون (١٩٨٨) تهیه شد و دارای ١٨ ماده است. در دستوالعمل پرسشنامه افسردگی گلدبرگ از فرد خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات پاسخ دهد (امین پور، افشین فر، مصطفایی و استوار ، ٢٠١٢). در پژوهشی در ایران پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای افراد دارای تحصیلات دبیرستان ٠/٩٠، برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ٠/٨٦، برای سایر افراد ٠/٨١ و برای کل نمونه ٠/٨٦ به دست آمد (امین پور و همکاران، ٢٠١٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

مبانی نظری افسردگی

مبانی نظری افسردگی

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

۱۹۹۹

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

۱۳۶۸