پرسشنامه افکار خودکشی بک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان بک و همکاران
مخفف BSSI
نام انگلیسی پرسشنامه Beck Scale for Suicide Ideation

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه افکار خودکشی بک در سال ١٩٧٩ توسط بک، کوواکس و ویس من طراحی شد و شامل ١٩ گویه است. پرسشنامه دارای ٥ سؤال غربالگری می باشد. در صورتی که پاسخ دهنده به ویژه به پرسش شماره ٥ پاسخ مثبت یعنی ١ و یا ٢ بدهد، لازم است که ١٤ سؤال باقیمانده را پاسخ دهد، در غیر این صورت نیازی به ادامه نمی باشد. رحیمی (١٣٧٩) در مطالعه ای، روایی محتوا و اعتبار نسبی نسخه فارسی این پرسشنامه را تأیید کرده است. انیسی و همکاران (١٣٨٤) در مطالعه ای این پرسشنامه را بین ١٠٠ نفر از سربازان نیروی زمینی سپاه تهران بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که روایی هم زمان مقیاس افکار خودکشی بک با پرسشنامه سلامت عمومی برابر با ٠/٧٦ و اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ٠/٩٥ است. بک و استیر (١٩٩١) در مطالعه ای در جامعه آماری بیماران بستری شده و بیماران درمانگاهی، به این نتیجه رسیدند که آزمون های استاندارد شده افسردگی و گرایش به خودکشی همبستگی بالایی دارد. ضرایب همبستگی دامنه اش از ٠/٩٠ برای بیماران بستری تا ٠/٩٤ برای بیماران درمانگاهی بود. همچنین همبستگی این مقیاس با سؤال خودکشی پرسشنامه افسردگی بک از ٠/٥٨ تا ٠/٦٩ بود. و اعتبار این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٨٧ تا ٠/٩٧ و با استفاده از روش آزمون -بازآزمون ٠/٥٤ به دست آوردند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه افکار خودکشی

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته

مبانی نظری خودکشی