پرسشنامه انگیزش ورزشی ۶

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان مالت و همکاران
مخفف SMS - ۶
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Motivation Scale - ۶

توضیحات تکمیلی

مقیاس انگیزش ورزشی، نسخه اصلاح شده پرسشنامه SMS است پل لیتیر و همکاران ، ١٩٩٥ . در نهایت در سال ٢٠٠٧ توسط مالت، کاباتا، نیوکومب، اوترو-فرورو و جکسون مورد تجدیدنظر قرار گرفت و از ٢٨ سؤال به ٢٤ سؤال کاهش یافت
این پرسشنامه توسط اسماعیلی و همکاران (١٣٩٣) در جامعه دانشجویان ورزشکار مورد ارزیابی قرار گرفته و دارای ویژگی های مناسب روان سنجی در جامعه ایرانی است به منظور تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی استفاده شد که شاخص نیکویی برازش ٠/٩٢ به دست آمد . اسماعیلی ضریب آلفای این پرسشنامه را ٠/٨٩ گزارش کرد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی