پرسشنامه انگیزش ورزشی ۶

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان مالت و همکاران
مخفف SMS - ۶
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Motivation Scale - ۶

توضیحات تکمیلی

مقیاس انگیزش ورزشی، نسخه اصلاح شده پرسشنامه SMS است پل لیتیر و همکاران ، ١٩٩٥ . در نهایت در سال ٢٠٠٧ توسط مالت، کاباتا، نیوکومب، اوترو-فرورو و جکسون مورد تجدیدنظر قرار گرفت و از ٢٨ سؤال به ٢٤ سؤال کاهش یافت
این پرسشنامه توسط اسماعیلی و همکاران (١٣٩٣) در جامعه دانشجویان ورزشکار مورد ارزیابی قرار گرفته و دارای ویژگی های مناسب روان سنجی در جامعه ایرانی است به منظور تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی استفاده شد که شاخص نیکویی برازش ٠/٩٢ به دست آمد . اسماعیلی ضریب آلفای این پرسشنامه را ٠/٨٩ گزارش کرد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی