پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ديﺗﻮﻣﺎﺳﻮ و همکاران
مخفف SELSA - SF
نام انگلیسی پرسشنامه Social and Emotional Loneliness Scale for Adults – Short form

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ديﺗﻮﻣﺎﺳﻮ و همکاران در ﺳﺎل ٢٠٠٤، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي وﯾﺲ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ١٥ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ (در ﻓﺮم اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ١٤ ﮔﻮﯾﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ديﺗﻮﻣﺎﺳﻮ و همکاران در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ این پرسشنامه را ﺑﯿﻦ ٠/٧٨ﺗﺎ ٠/٩٠ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد . آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي SELSA-S ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ UCLA-٣ و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ (IPPA) وﺟﻮد دارد ﺟﻮﮐﺎر و ﺳﻠﯿﻤﯽ (١٣٩٠) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس از روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ادراك ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﯾﺪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎيﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٩٢، ٠/٨٤ و ٠/٧٨ بود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف - فرم کوتاه

۱۹۸۹