پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم
نویسندگان راسل و همکارن
مخفف UCLA - ۳
نام انگلیسی پرسشنامه مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ UCLA (ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﺳﺎل ١٩٧٨ ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ، ﭘﭙﻼ و ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ علی رغم اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﻗﺺ، راﺳﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺳﺎل ١٩٨٠، ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه اي از ﻓﺮم اوﻟﯿﻪ دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ (١٩٩٦) ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ او در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﻋﺒﺎرتﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮد و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم آزﻣﻮن را از ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال اﺳﺖ راﺳﻞ (١٩٩٦) ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎيی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٩٤ﮔﺰارش ﮐﺮد ﺑﺤﯿﺮاﯾﯽ، دﻻور و اﺣﺪي (١٣٨٥) در پژوهشی مقیاس تنهایی UCLA را در میان دانشجویان بررسی کردند ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ برای این مقیاس برابر ٠/٨٨ گزارش شده است که نشان از پایایی مناسب این پریسنامه می باشد همچنین ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ٠/٦٧ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه خوداثرمندی - نسخه کودکان

۱۹۹۷

پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم

۲۰۰۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

۱۳۹۰