پرسشنامه اﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﺘﺎری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان ﮔﺮيﺗﺎﻓﺖ و اﻧﺪرﺳﻮن
مخفف NSS
نام انگلیسی پرسشنامه Nursing Stress Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس اﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮيﺗﺎﻓﺖ و اﻧﺪرﺳﻮن در ﺳﺎل ١٩٨١ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٣٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟـﯽ، هولزمر و فاکت (٢٠٠٧)، ٠/٨١ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭘـﺎﯾﻦ (٢٠٠١) در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٨٩ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻﻣﺒﺮت و گلاکن (٢٠٠٥) ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس را در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻣﻨﻪاي ﺑﯿﻦ ٠/٩١ ﺗﺎ ٠/٩٣ ﮔﺰارش کرده اند ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٧) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را در داﻣﻨﻪاي ﺑﯿﻦ ٠/٦٧ تا ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻي اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﺴـﺘﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ مرتقی قاسمی، قهرمانی، واحدیان عظیمی و قربانی (١٣٩٠) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑُﻌـﺪ اول ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻧـﺞ و ﻣـﺮگ ﺑﯿﻤـﺎر (٠/٧٤٦ =α)، ﺑُﻌـﺪ دوم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﮐـﺎري (٠/٧٤٦ =α)، ﺑُﻌﺪ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن در ﻣـﻮرد درﻣـﺎن (٠/٧٤٥ =α)، ﺑُﻌـﺪ ﭼﻬـﺎرم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درﮔﯿـﺮي ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﮑﺎن (٠/٧٥٢ =α)، ﺑُﻌﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﮔﯿﺮي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران (٠/٧٤٩ =α)، ﺑُﻌﺪ ﺷﺸﻢ ﻋـﺪم آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐـﺎﻓﯽ (٠/٧٦٧ =α) و ﺑُﻌـﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ (٠/٧٦٣ =α) درﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ کل اﺑﺰار (٠/٨٥٤ =α) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ

۱۹۹۰