پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻃﻼع ﯾﺎﺑﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان عرفان منش و همکارن
مخفف ISAS
نام انگلیسی پرسشنامه Information Seeking Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ، اﺑﺮﯾﺰاه و ﮐﺮﯾﻢ (٢٠١٢) ﻃﺮاﺣﯽ، اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ و رواﯾﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه و در ﺳﭙﺲ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻋﺮﻓﺎنﻣﻨﺶ، ١٣٩٠). اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ ٤٧ ﮔﻮﯾﻪ است. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺷﺶ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است (ﻋﺮﻓﺎنﻣﻨﺶ، ١٣٩٠).