پرسشنامه اﺿﻄﺮاب خود رتبه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۷۱
نویسندگان زونگ
مخفف SAS
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Rating Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب خودرتبه ای (SAS) ﺗﻮﺳﻂ زاﻧﮓ (١٩٧١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺪﻧﯽ -ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺿﻄﺮاب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻀﻄﺮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﺑﻌﺪاًو از ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻻﺗﻮﻧﺠﯽ، دیکون، ابراموتیز و تولین (٢٠٠٦) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨١ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ ٠/٣٤ ﺗﺎ ٠/٦٥ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺻﺎﺣﺒﯽ، اﺻﻐﺮي و ﺳﺎﻻري (١٣٨٤) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس (DASS-٢١) را٠/٦٧ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. دادﺳﺘﺎن (١٣٧٦) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪي اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن (HRAS) را ٠/٧٥ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن را ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ (١٣٨٢) ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٨٢ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﮐﺎﻟﺖ ﻟﺴﺘﺮ

۱۹۶۹

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن

۱۹۵۷

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻃﻼع ﯾﺎﺑﯽ

۲۰۱۲

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ

۱۹۷۰

پرسشنامه رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A

۱۹۶۹