پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۰
نویسندگان تمپلر
مخفف DAS
نام انگلیسی پرسشنامه Death Anxiety Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ در ﺳﺎل ١٩٧٠ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﭙﻠﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازﮔﯿﺮه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﻧﻮع ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎم ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮداﺟﺮا ﻣﺘﺸﮑﻞ از ١٥ ﺳﻮال ﺻﺤﯿﺢ - ﻏﻠﻂ اﺳﺖ. رﺟﺒﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ (١٣٨٠) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺠﺪداً در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺳﻮال ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﻮال ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ١٤ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﻤﭙﻠﺮ (١٩٧٠)، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٨٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و رواﯾﯽ آن را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. ﮐﻮﻧﺘﯽ وﯾﻨﺮ و ﭘﻼﭼﯿﻨﮏ (١٩٨٢)، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ را ٠/٧٦ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﺳﻮال ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ را از ٠/٣٠ ﺗﺎ ٠/٧٤ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ٠/٥١ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ٠/٤٤ ﺑﺮاي ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ رﺟﺒﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ (١٣٨٠) ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﭙﺮﻣﻦ ﺑﺮوان ﻣﻌﺎدل ٠/٦٢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ٠/٧٣ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاي اﯾﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮال ١٥ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ. داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ٠/٢٧ ﺗﺎ ٠/٦١ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴