پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان
مخفف DASS -۲۱
نام انگلیسی پرسشنامه Depression, Anxiety, Stress Scales - ۲۱ Items

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزهﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ٤٢ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم DASS-٢١ ﺗﻮﺳﻂ ﻻوﯾﺒﻮﻧﺪ و ﻻوﯾﺒﻮﻧﺪ (١٩٩٥) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ DASS-٢١ در ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺮي و ﮐﺮاﻓﻮرد (٢٠٠٥) اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (١٧٩٤ نفر) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٣، ٠/٨٨، ٠/٨٢ و ٠/٩٠ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺎ ٧ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻐﺮي ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٩)، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از: ٠/٩٣، ٠/٩٠، ٠/٩٢ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ (ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از: ٠/٨٤،٠/٨٩، ٠/٩٠. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﻃﺒﻘﻪاي ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎر اﺟﺮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٨، ٠/٨٧ و ٠/٨٠. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه اﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﺘﺎری

۱۹۸۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

۱۹۶۸