پرسشنامه بهزیستی ذهنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان کی یز و ماگیارمو
مخفف SWS
نام انگلیسی پرسشنامه Subjective Well -being Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کی یز و ماگیارمو (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٥ گویه می باشد. کی یز و ماگیارمو (٢٠٠٣) اعتبار درونی زیر مقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت ٠/٩١ و بخش هیجان منفی ٠/٧٨ به دست آورد. برای زیر مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از ٠/٤ تا ٠/٧ و اعتبار مجموع هر دو این مقیاسها ٠/٨ به دست آورد. در مطالعه کی یز و ماگیارمو (٢٠٠٣) برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی ساختار سه عاملی این مقیاس را تایید کرده است. در مطالعه دوست (٢٠٠٤) ضریب پایایی و پایایی بازآزمایی ٠/٨٦ گزارش شده است. این پرسشنامه توسط گلستانی بخت (١٣٨٦) روی ٥٧ آزمودنی اجرا و اعتباریابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را ٠/٧٨ و مقیاس های فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب ٠/٧٦، ٠/٦٤ و ٠/٧٦ گزارش کرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٨٠ و برای مقیاس های فرعی آن به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨٠ و ٠/٦١ به دست آمد. تمنایی فر و معتقدی فرد (٢٠١٤) ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٦٣ و برای مقیاس های فرعی آن به ترتیب ٠/٢٥، ٠/٧٠ و ٠/٦١ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر ذهنی

پرسشنامه شادمانی ذهنی

۱۹۸۸

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

۲۰۰۲

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

۱۳۸۹

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

۱۹۹۸