پرسشنامه بیمارستانی اضطراب و افسردگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان زیگمون و اسنایت
مخفف HADS
نام انگلیسی پرسشنامه Hospital Anxiety and Depress in Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی توسط زیگمون و اسنایت (١٩٨٣) طراحی شده است. این سیاهۀ گزینشی چهار ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی، بویژه حالات اضطراب و افسردگی، طراحی شده است. کاویانی، صیفوریان، شریفی و ابراهیم خانی (١٣٨٨) در مطالعه ای پایایی و روایی و هماهنگی درونی مقياسHADS و زير مقياس هاي اضطراب و افسردگي را تأیید کردند. در اين مطالعه چند نوع روايي (صوري، محتوا، همزمان مبتني بر معيار بيروني، همگرا و تمايزي) ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان