پرسشنامه تئوری ضمنی هوش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان عبدالفتاح و ييتس
مخفف ITIS
نام انگلیسی پرسشنامه Implicit Theory of Intelligence Scale

توضیحات تکمیلی

مقياس تئوری ضمنی هوش، براي اولين بار توسط عبدالفتاح و ييتس ٢٠٠٦ بر اساس نظرية طرز تفكر نظريه هاي ضمني هوش ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٦ تدوين شد این مقیاس دارای ١٤ ماده است در مطالعه محبی نورالدین وند، شهنی ییلاق و پاشاشریفی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٢ و براي خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش ٠/٧٢ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تئوری خلاقیت

۱۳۷۲

تئوری ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ

۲۰۰۹

پرسشنامه تئوری محدودیت

۱۳۹۳