پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان کانر و دیویدسون
مخفف CD -RIS
نام انگلیسی پرسشنامه Conner and Davidson Resilience Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون توسط کانر و دیویدسون (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه است . این مقیاس در ایران توسط محمدی (١٣٨٤) هنجاریابی شد و روایی و پایایی آن به دست آمد مقدار روایی این مقیاس بین ٠/٤١ تا٠/٦٤ به دست آمده است . همچنین به منظور تعیین پایایی مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب پایایی حاصله برابر ٠/٨٩ بود هاشمی و جوکار (١٣٩٠) ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تاب آوری را برابر ٠/٨٧ و پایایی این پرسشنامه را برابر ٠/٧٣ به دست آوردند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

۱۹۹۷