پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کالینز و رید
مخفف RAAS
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Adult Attachment Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تجدید نظر شده سبک دلبستگی بزرگسالان ابتدا در سال ١٩٩٠ به وسیله کالینز و رید تهیه و تنظیم شده است و در سال ١٩٩٦ مورد بازنگری قرارگرفته است . این پرسشنامه شامل ١٨ گویه می باشد . کالینز و رید (١٩٩٠) پایایی مقیاس تجدید نظر شده سبک دلبستگی بزرگسالان را از طریق آلفای کرونباخ٠/٨٠ به دست آورده اند . همچنین جعفری تجنکی (١٣٩٤)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سه مقیاس فرعی: نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب ٠/٦٧، ٠/٧١، ٠/٥٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه دلبستگی به خدا

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

۲۰۰۴

پرسشنامه دلبستگی به مکان

۱۳۹۰

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

۲۰۰۲